เทคโนโลยี


  • หน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้ทำการสรุปเทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้การฟอกอากาศไว้ดังนี้

  • Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) เป็นการใช้รังสีอัลตราไวโอเล็ตฆ่าเชื้อโรคในระดับยีนหรือโมเลกุล DNA โดยการทะลุทะลวงผนังเซลล์ของเชื้อโรค แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ เข้าไปทำลาย ...

  • Photocatalytic Oxidation (PCO)เป็นการใช้รังสีอัลตราไวโอเล็ตควบคู่กับแผ่น Titanium Dioxide (TiO2) ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิด Hydroxyl radical ซึ่งจะไปรวมตัวกับแบคทีเรียและเชื้อโรคใ...